Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Werkgroep Wonen bracht woonbehoefte duidelijk in beeld...

01/10/2019

Woonvisie 2030 gemeente Someren


Het ontwerp heeft van 5 juli t/m 12 augustus ter inzage gelegen. De gemeente heeft als taak om als overheid actief te sturen op de woonbehoefte en doet dat aan de hand van deze woonvisie. De lopende woonvisie 2012–20121 wordt nu al ingehaald omdat de woningmarkt sterk wijzigt vooral ook door andere wet- en regelgeving.
Met het opstellen van deze Woonvisie zijn wij als werkgroep Wonen ook betrokken en hebben we de Lieropse woonbehoefte duidelijk in beeld gebracht. Nu we deze visie doornemen kunnen we heel tevreden zijn dat de gemeente nastreeft wat we hebben aangegeven. Onderstaande doelstellingen uit de visie geven ons steun om de komende jaren de Lieropse behoeften te ondersteunen:
- Vraag- en behoeftegericht bouwen met flexibele bestemmingsplannen.
- Nieuwbouw naar behoefte per kern draagt bij aan de leefbaarheid.
- Indicatief wordt ingezet om 30% van het nieuwbouwprogramma in te zetten voor starters.
- Extra aandacht voor jongeren en ouderen.
- Flexibel vraaggericht woonbeleid.
- Woningbouwactiviteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen kunnen rekenen op steun.
- CPO projecten (particulier opdrachtgeverschap) worden gestimuleerd.
- Gemeente stemt gewenste omvang van sociale huurvoorraad regionaal af.
- Wocom wil weer in de kleine kernen investeren, “Wocom bouwt in alle kernen”
- Gemeente is zelf verantwoordelijk voor inbreidingslocaties en transformatie opgaven.
- Provincie heeft indicatief vastgesteld dat de gemeente Someren te weinig woningen realiseert.
- Mantelzorgbeleid heeft aandacht in Someren.
- Starterswoningen moeten meer voor deze doelgroep  behouden worden door kleinere (goedkopere) woningen te bouwen (max. 320 m³) en de anti speculatiebeding van vijf jaar te verkorten. Dit ter bevordering van doorstroming.

Bovenstaande doelstellingen (visie) kunnen wij gebruiken om zoveel mogelijk de Lieropse wensen te begeleiden. Natuurlijk kan niet alles ingevuld worden maar werken met dezelfde uitgangspunten  maakt het wel makkelijker. Dit alles om de leefbaarheid in Lierop te continueren voor onze gemeenschap, school, winkels, verenigingen en voor een ieder persoonlijk natuurlijk.

Werkgroep Wonen
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop