Visie & Missie

Visie

Door een terugtredende overheid dreigt het voorzieningenniveau, en daarmee de kwaliteit van leven in dorpen en wijken, te verschralen. Nieuwe initiatieven van burgers om het lokale welzijn te verbeteren dienen daarom actief ondersteund te worden. Het is belangrijk om burgers te laten participeren in de keuzes en de uitvoering van activiteiten die het wonen, het welzijn en de zorg- en dienstverlening op het gewenste niveau brengen en houden. 

‘Lierop Leeft’ moet voor de Lieropse mensen vooral “mijn club” worden. Ons streven is er daarom op gericht dat zoveel mogelijk inwoners van Lierop lid worden. 

Wat we vooral willen is de dienstverlening die bijdraagt aan de kwaliteit van leven in ons dorp, dichtbij brengen, mensen/inwoners daar invloed op geven en de bureaucratie tot een minimum beperken.

Missie

‘Lierop Leeft’ wil de krachten van de inwoners bundelen om de leefbaarheid op peil te houden.
‘Lierop Leeft’ helpt voorzieningen in het dorp te behouden en wil nieuwe initiatieven nemen of ondersteunen op het gebied van; opvoeden/opgroeien, wonen, zorg en dienstverlening.
 
Onderlinge solidariteit tussen oud en jong (en omgekeerd) en tussen kwetsbare en vitale burgers bevordert het gevoel van prettig en veilig wonen.
 
Deelname aan de dorpscoöperatie betekent dat je je inzet voor anderen, maar ook mag rekenen op hulp op het moment dat je het zelf nodig hebt (dienst / wederdienst)!