Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Laatste nieuws

14/10/2019 Eigen bungalow op mooie plek in Lierop? Kom dan 29 oktober!

Dan is dit uw kans!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 29 oktober a.s. om 19.30 uur in De Vurherd te Lierop.

Het project
In het uitbreidingsplan Gildewijk is ruimte voor het bouwen van 4 óf 6 bungalows, afhankelijk van de behoefte die er is. Dit woningtype is uitermate geschikt voor 55+’ers, omdat alle hoofdfuncties van de woning zich op de begane grond bevinden. Hoe de bungalows er uit komen te zien, wordt mede door u zelf bepaald. Naast de mogelijkheid om te kopen bestaat bij eventuele interesse ook de mogelijkheid om een woning te huren via het concept van OnsHuys.
 
Lees voor verdere info onder de TAB WONEN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11/10/2019 Mantel-Uit-Dag, ook voor inwoners uit Lierop...
 
Bent u mantelzorger?
Staat u altijd klaar voor een ander?
 
Dan verdient u het om even vrijaf te hebben.
Een paar zorgeloze uurtjes, ontspanning en plezier is zeker voor een mantelzorger hard nodig.
Of verras een mantelzorger en neem de zorg enkele uurtjes over en biedt haar of hem dit uitstapje aan.

Op donderdag 7 november 2019 gaan we met z'n allen een balletje gooien!  
We zijn dan te gast bij het bowling-etablissement Wapen van Asten, Burg. Wijnenstraat 19, 5721 AG Asten.
Vindt u het leuk  om met ons een wedstrijdje te bowlen dan ben u van harte welkom.
13.15 uur Ontvangst in het Wapen van Asten
13.45 uur Uitleg door de gastheren Marcel en Hans. Aansluitend gezellig met z'n allen bowlen.
16.15 uur Afsluiting (het kan mogelijk uitlopen tot 16.30 uur).
Eigen bijdrage is € 3,50.

Aanmelden kan tot en met  zondag 3 november aanstaande, maar vol=vol.
Truus van Otterdijk, Onis Asten Someren
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of 0493-441246
Hanny Nijssen, Hooidries 9, Asten Heusden 
nijssen_h@hotmail.com of 0493-694221
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04/10/2019 Veilig wonen in Lierop, werk aan de winkel!
 
Nadat de politie vastgesteld heeft dat in Lierop de meeste inbraken plaats vinden in woningen aan de Laan ten Boomen en de Hogeweg heeft er in samenwerking met de gemeente en politie afstemming met de bewoners van deze straten plaats gevonden.

Ook onze werkgroep Wonen is hierbij betrokken.

Door op een willekeurig moment laat in de namiddag door die straten te lopen werden al diverse inbraakgevoelige zaken waargenomen. Inbrekers willen graag snel handelen en niet gezien worden. Zichtbare gevels (ramen en deuren) zonder afschermende begroeiing en met verlichting dragen er toe bij dat het inbrekers afschrikt. Met daarbij goed hang- en sluitwerk voorkom je nog geen inbraken maar maak je de kans op inbraken wel veel kleiner. En het is natuurlijk goed voor het veiligheidsgevoel. Met de lange zomeravonden voelen we ons wat veiliger maar we gaan nu snel de donkere maanden in. In het donker met herfstwinden en -geluiden zijn de ideale omstandigheden voor het inbrekersgilde. Daarom, als iemand zich niet veilig voelt en denkt dat er verbetermogelijkheden zijn bij de woning, wacht dan niet af maar neem maatregelen. Als straat/buurt zijn er whatsapp-alert groepen waarmee de bewoners elkaar kunnen ondersteunen. Als die er bij u niet is neem dan met buurtbewoners contact op of die behoefte bij hen er ook is, de gemeente kan daarbij ook helpen whatsappalertgroep@someren.nl
 
Individueel kan je natuurlijk ook aan de slag. Behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met Henriëtte v.d. Mortel gemeente Someren, onze wijkagent Marianne van Kempen of met onze werkgroep Wonen, contactpersonen Toon v.d. Ven en Toon v.d. Hurk.

Werkgroep Wonen
Dorpscoöperatie Lierop Leeft
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01/10/2019 Werkgroep Wonen bracht woonbehoefte duidelijk in beeld...

Woonvisie 2030 gemeente Someren


Het ontwerp heeft van 5 juli t/m 12 augustus ter inzage gelegen. De gemeente heeft als taak om als overheid actief te sturen op de woonbehoefte en doet dat aan de hand van deze woonvisie. De lopende woonvisie 2012–20121 wordt nu al ingehaald omdat de woningmarkt sterk wijzigt vooral ook door andere wet- en regelgeving.
Met het opstellen van deze Woonvisie zijn wij als werkgroep Wonen ook betrokken en hebben we de Lieropse woonbehoefte duidelijk in beeld gebracht. Nu we deze visie doornemen kunnen we heel tevreden zijn dat de gemeente nastreeft wat we hebben aangegeven. Onderstaande doelstellingen uit de visie geven ons steun om de komende jaren de Lieropse behoeften te ondersteunen:
- Vraag- en behoeftegericht bouwen met flexibele bestemmingsplannen.
- Nieuwbouw naar behoefte per kern draagt bij aan de leefbaarheid.
- Indicatief wordt ingezet om 30% van het nieuwbouwprogramma in te zetten voor starters.
- Extra aandacht voor jongeren en ouderen.
- Flexibel vraaggericht woonbeleid.
- Woningbouwactiviteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen kunnen rekenen op steun.
- CPO projecten (particulier opdrachtgeverschap) worden gestimuleerd.
- Gemeente stemt gewenste omvang van sociale huurvoorraad regionaal af.
- Wocom wil weer in de kleine kernen investeren, “Wocom bouwt in alle kernen”
- Gemeente is zelf verantwoordelijk voor inbreidingslocaties en transformatie opgaven.
- Provincie heeft indicatief vastgesteld dat de gemeente Someren te weinig woningen realiseert.
- Mantelzorgbeleid heeft aandacht in Someren.
- Starterswoningen moeten meer voor deze doelgroep  behouden worden door kleinere (goedkopere) woningen te bouwen (max. 320 m³) en de anti speculatiebeding van vijf jaar te verkorten. Dit ter bevordering van doorstroming.

Bovenstaande doelstellingen (visie) kunnen wij gebruiken om zoveel mogelijk de Lieropse wensen te begeleiden. Natuurlijk kan niet alles ingevuld worden maar werken met dezelfde uitgangspunten  maakt het wel makkelijker. Dit alles om de leefbaarheid in Lierop te continueren voor onze gemeenschap, school, winkels, verenigingen en voor een ieder persoonlijk natuurlijk.

Werkgroep Wonen
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01/10/2019 CPO 3 in Lierop met zes starterswoningen aan de Vendelier...
 
‘Zes starters uit Lierop hebben een plan klaar voor het bouwen van zes starterswoningen aan de Vendelier, plan Gildewijk. Al lange tijd hebben deze groep jongeren via onze werkgroep gevraagd bij de gemeente een bouwlocatie toegewezen te krijgen. Omdat de gemeente niets aan te bieden had en de bouwwens als maar groter werd hebben we de gemeente gevraagd om twee bouwkavels voor vrijstaande woningen aan de Vendelier om te zetten naar een bouwlocatie voor zes starterswoningen, Na veel afwegingen heeft de gemeente groen licht gegeven onder voorwaarde dat er een goed plan zou komen wat ook door de buurt gedragen zou worden. Ook voor parkeren moet een adequate oplossing gevonden worden.
In eerste instantie hebben de starters een globaal plan gemaakt en hebben dit in februari van dit jaar gepresenteerd aan de buurtbewoners. De toekomstige buren van de starters waren erg blij met de openheid van de plannen. Via tekeningen werd duidelijk gemaakt wat het bestemmingsplan aan bebouwing toelaat en hoe de starters het willen invullen.
Een enkeling gaf aan niet blij te zijn met de zes woningen maar hadden begrip voor de situatie en vinden de invulling acceptabel. Een tweetal aanwonenden zagen de plannen graag wat aangepast om vanuit hun woonsituatie een mooier beeld te krijgen c.q. minder zicht op de woningen te krijgen.
Met dit gegeven en wensen hebben de starters architect Beusen een plan laten maken. Ook aan de eis van de gemeente en de wens van onze werkgroep om kleine woningen te maken die ook in de toekomst voor de doelgroep starters in beeld blijft is ingewilligd. De starters zijn heel blij met het resultaat en ook de gemeente heeft haar waardering uitgesproken en ook met de oplossing voor het parkeren ingestemd.
Er ligt nu een plan waarvoor de starters in september de aanvraag omgevingsvergunning willen indienen. Een prachtig plan, kleine woningen voor nu en blijvend in de toekomst geschikt voor starters zodat ook doorstroming kan plaats vinden. Als werkgroep zijn wij erg blij dat we onze jeugd in Lierop kunnen houden om de leefbaarheid ook voor in de toekomst veilig te stellen.
Hoewel de aanwonenden instemmen met plan zijn er toch nog een aantal punten met de gemeente te bespreken, over het hele plan Gildewijk. Op verzoek van de bewoners hebben wij als werkgroep, samen met belangengroep Lierop, in september een afspraak met de gemeente gepland. Daarbij  kunnen we samen zaken aandragen die nog spelen op Gildeplein zoals bv. veiligheid, speelveld, groenvoorzieningen, invullen laatste bouwkavels e.d. We hopen duidelijkheid te krijgen voor heel de Gildewijk waarbij fase 1 en 2 op korte termijn afgewerkt kan worden met ook alle openbare voorzieningen’.

Werkgroep Wonen
Dorpscoöperatie Lierop Leeft

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25/09/2019 Vrijwilligersdag Dorpscoöperatie Lierop Leeft

Op zaterdag 23 september vond de vrijwilligersdag plaats voor de vrijwilligers van Lierop Leeft.
Na het welkomstwoord in de Vurherd door Marien Kusters waarin hij het belang voor de Dorpscoöperatie van al het werk van de vrijwilligers onderstreept begon men aan de lunch.
Onder de stralende zon ging men vervolgens naar de Herselse bossen voor een geocache wandeling waarin allerlei opdrachten opgelost moesten worden. Na elke opgeloste opdracht wist men na raadplegen van de navigatie, naar welke plek men moest wandelen om uiteindelijk weer aan te komen bij het schietterrein. Daar wachtten ook nog een 3 tal opdrachten: een jeu de boules spel, schieten en het maken van een groepsfoto.
Nadat door de groepen alle opdrachten ingevuld waren ging men weer terug naar De Vurherd om wat te buurten en te luisteren naar een sfeervol optreden van Willeke Snijders. Met een hapje en drankje en het uitreiken van de prijzen werd een mooie middag afgesloten.
 
Zie ook de foto's hieronder.
 
 Foto's
23/09/2019 Tot 27 okt. aanmelden voor presentje 'Dag Mantelzorg'
 
Verras een (jonge) mantelzorger in Lierop met een gratis presentje op de Dag van de Mantelzorg...

Leef je met iemand samen die langdurig ziek is? Geef je, onbetaald, extra zorg, aandacht en ondersteuning aan een kind of een ouder, of is er een vriend of buur voor wie je hulp onmisbaar is? Dan noemen we dat mantelzorg. Je kiest er niet voor, het overkomt je.

Op 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg. De werkgroep mantelzorg, bestaande uit mantelzorgers of vertegenwoordigers van organisaties waar mantelzorgers actief zijn, geeft in Asten en Someren aandacht aan deze dag door op zaterdag 9 november mantelzorgers te verrassen met een presentje. Dit wordt bij hem of haar thuis bezorgd.

Ken je een mantelzorger waarvan je vindt dat hij/zij als waardering een presentje verdient?
Elke vorm van het geven van mantelzorg wordt gewaardeerd, hoe groot
of klein ook: een man die 24 uur per dag zorgt voor zijn hulpbehoevende vrouw, maar ook de broer die iedere week met zijn zorgbehoevende zusje gaat wandelen.

Meldt haar/hem aan voor een leuke attentie!
Denk naast een volwassene, ook aan een jongere!

Aanmelden kan tot 27 oktober 2019 bij Onis Steunpunt Mantelzorg.
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl – tel. 0493 – 441246
m.lenders@oniswelzijn.nl – 0493 – 441253

Of via onze dorpsondersteuner Marieke (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl).

Meer informatie over mantelzorg: www.oniswelzijn.nl/mantelzorg
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20/09/2019 Jong en oud samen bewegen in kader Wereld Alzheimerdag

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag met als thema ‘bewegen’.
Op vele plaatsen worden activiteiten georganiseerd om samen tijdens het bewegen te genieten.
Bewegen is niet alleen gezond is voor mensen met  dementie maar voor iedereen,  jong en oud. Daarom heeft de werkgroep dementievriendelijk Lierop samen met de vrijwilligers van de dagbesteding een uurtje extra bewegen georganiseerd op de dagbesteding “t Höfke in Lierop.
Op dinsdagmiddag 17 september,  is onder leiding van Willy Jonkers, op een spelende manier een les gegeven in bewegen,  aan de deelnemers van de dagbesteding. Kinderen van de buitenschoolse opvang sloten hierbij aan..
Door elkaar in een grote kring gezeten, ging men aan de slag. Men begon met een balspel om daarna over te gaan tot bewegen op muziek,  waarbij al trappelend met de armen gezwaaid werd.
Dit samenspel bleek voor zowel de kinderen als de ouderen lastig te zijn.
Vervolgens gaf Willy elke deelnemer  een koker met steentjes en ook hier werd op muziek allerlei oefeningen gedaan. Afgesloten werd met een ballonnenspel waarbij men met de kokers, vastgehouden met beide handen,  de ballonnen  naar elkaar moest gooien waarbij de kinderen in het midden stonden en de ouderen in een kring erom heen zaten
Iedereen deed vol overgave mee. En het samenspel tussen de ouderen en kinderen was  een lust voor het oog.
Omdat het afgelopen weekend kermis was in Lierop werden de aanwezigen  ook nog verrast met warme gebakken oliebollen door de exploitant van de oliebollenkraam.
Zo tegen 16.00 uur werd de les afgesloten en men kon terugkijken op een mooie activiteit mede door de inzet van de BSO kinderen, de deelnemers van de dagbesteding en niet te vergeten Willy Jonkers.
Zie ook de foto's van Rob Frisen (Siris)
  
Foto's
10/09/2019 Mantel-Uit-Dag, ook voor mantelzorgers uit Lierop...

Donderdag 26 september gaat Onis Mantelzorg creatief aan de slag met gedroogde Alliumbloemen.
Je bent van harte welkom en we ontvangen je graag met koffie of thee met iets lekkers erbij. Doe mee, kom er gezellig bij zitten en ga creatief aan de slag.

Ben je zelf geen mantelzorger maar ken je iemand in je omgeving, biedt haar/hem dan je hulp aan, zodat men deel kan nemen aan deze middag. 

Tijdstip: donderdag 26 september van 13.15 - 16.15 uur
Locatie: Onis, Kerkstraat 10 in Asten.
Eigen bijdrage: € 2,-

Aanmelden: tot en met 21 september 
Hanny Nijssen (nijssen_h@hotmail.com) - tel. 0493-694221 
steunpunt mantelzorg  
Marianne Lenders (m.lenders@oniswelzijn.nl) - tel. 0493-441253   

De mantel-uit-dagen vinden meerdere keren per jaar plaats en zijn voor mantelzorgers uit Asten en Someren en staan in het teken van ontmoeting en ontspanning.
Het aanbod is heel divers: een bezoek aan een bedrijf of museum, samen een film bekijken, een creatieve middag of een wandelmiddag.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22/08/2019 Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’

Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk.
Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen. Onis Steunpunt Mantelzorg organiseert de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’ voor mantelzorgers. De cursus leert inzien waarom mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand die dementeert.

Deze onderwerpen komen aan bod
In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. En helpen begrip te krijgen. Dit alles ondersteund door beeldmateriaal. De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon
anders manifesteert. Uiteraard is er wel de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met collega-mantelzorgers.

Datum:         24 september, 1 en 8 oktober
Tijd:             19.30-21.30 uur
Locatie:        de Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
Kosten:        10 euro

Aanmelden
Aanmelden is voor deze cursus verplicht en kan tot uiterlijk 13 september bij Onis Steunpunt Mantelzorg.

LET OP: per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Het aantal plaatsen is beperkt!
 
Someren:
Marianne Lenders
Laan ten Roode 71A (de Ruchte) Someren
m.lenders@oniswelzijn.nl
(0493) 44 12 53

Asten:                       
Truus van Otterdijk               
Kerkstraat 10 Asten              
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl      
(0493) 44 12 46               


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20/07/2019 Uitstapje dagbesteding ’t Höfke op dinsdag 16 juli
Op dinsdag 16 juli maakten de deelnemers van dagbesteding ’t Höfke, samen met de vrijwilligers het jaarlijks uitstapje
De keuze viel dit jaar op de zorgboerderij ’Wouterbergen’ in Someren Eind.
Wouterbergen is een moderne zorgboerderij, die opvang biedt  aan mensen met een beperking in de vorm van een dagbesteding. Deze zorgboerderij is op 2 januari van dit jaar geopend.

Lees het hele verhaal en bekijk de foto's onder de link Zorg.
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23/06/2019 Testrit duofiets dinsdag 18 juni 2019 goed bevallen

Vorige week, dinsdag 18 juni, werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid een testritje te maken met de duofiets. Degenen die er gebruik van maakten waren allen enthousiast. René Manders reed met hen een testrondje door Lierop en ondanks de ondersteuning die op de duofiets zit had hij het warm want de zon stond deze dag hoog aan de hemel. Ideaal weer om van de duofiets gebruik te maken.

Het fietsen op de duofiets is bedoeld voor iedereen die graag buiten komt, in beweging wil blijven en houdt van sociaal contact, maar door een beperking niet meer zelfstandig kan fietsen. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking in bewegen, zien, horen of cognitie. Ook mensen die op zoek zijn naar gezelligheid kunnen zich aanmelden.

In Lierop kan men al vanaf 2016 gebruik maken van een duo fiets. Deze fiets is te huur via de site van “Lierop Leeft”.  De fiets kan gehuurd worden voor een ochtend, een middag of een avond. Uiteraard is een combinatie hiervan ook mogelijk. Voor leden is de huur € 5 per dagdeel.
Het leuke van het huren van de duofiets is dat je iemand een leuke actieve dag kunt bezorgen en kunt laten genieten van de natuur.

Het gebruik van de duofiets is heel eenvoudig en de trapondersteuning zorgt ervoor dat het voor iedereen mogelijk is om gebruik te maken van de fiets. Daarnaast kun je als bijrijder er voor kiezen om al dan niet actief mee te fietsen. Ook bestaat de mogelijkheid om een fietsmaatje in te schakelen die samen met jou een fietstocht gaat maken.

Hiervoor heeft “Lierop leeft” een aantal vrijwilligers gevonden die bereid zijn om een dagdeel als begeleider mee te gaan. Dus als je graag gebruik wilt maken van de duofiets, maar zelf niemand weet die je hierin kan begeleiden, laat het ons weten.

Bel: 06-53 66 81 50
of mail:
dorpsondersteuner@lieropleeft.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

28/05/2019 Uitleenpost verblijd met nieuwe 3e moderne rolstoel

Door een subsidie van het Dr. Eijnattenfonds uit Someren heeft de uitleenpost van Lierop Leeft een nieuwe moderne rolstoel kunnen aanschaffen. Tevens heeft een particulier ons in het bezit gesteld van een kleinere moderne kinderrolstoel.
Rolstoelen en rollators zijn naast de krukken de meest uitgeleende hulpmiddelen. Bij de rolstoelen kwam het regelmatig voor dat we op oudere, minder gebruiksvriendelijke, rolstoelen terug moesten grijpen. Deze rolstoelen zijn prima voor huis-, tuin- en keukengebruik maar gebruiksonvriendelijk als ze in een auto meegenomen moeten worden. Oneerbiedig gezegd: zwaarder en lomper.
Omdat de gemiddelde uitleentijd van een rolstoel kort is kunnen we nu de leden van Lierop Leeft makkelijker en beter helpen om te wennen aan het gebruik van een rolstoel.
Het is nu nog een reden te meer om gebruik te (blijven) maken van de uitleenpost. Op 1 mei 2015 zijn we begonnen en zo’n kleine 400 keer is er al gebruik van gemaakt. Gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers staan voor u klaar om u te helpen. 24 uur per week en 7 dagen in de week kunt u bellen naar het mobiele nummer  06-20916737 en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot coördinator Ben van Bussel, telefoon 331957.


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


27/05/2019 Proefritje met de duofiets op 18 juni bij Henricushof

Na het afgelasten vanwege de regen op 28 mei is het nu dinsdag op 18 juni dat je een kijkje kunt nemen en eventueel een proefritje kunt maken met de duofiets.
Hij staat dan tussen 14.00 en 15.30 uur bij de ingang van Henricushof. Iedereen is welkom!

Het fietsen op de duofiets is bedoeld voor iedereen die graag buiten komt, in beweging wil blijven en houdt van sociaal contact, maar door een beperking niet meer zelfstandig kan fietsen. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking in bewegen, zien, horen of cognitie. Ook mensen die op zoek zijn naar gezelligheid kunnen zich aanmelden.

In Lierop kan men al vanaf 2016 gebruik maken van een duo fiets. Deze fiets is te huur via de site van “Lierop Leeft”.  De fiets kan gehuurd worden voor een ochtend, een middag of een avond. Uiteraard is een combinatie hiervan ook mogelijk. Voor leden is de huur € 5 per dagdeel.
Het leuke van het huren van de duofiets is dat je iemand een leuke actieve dag kunt bezorgen en kunt laten genieten van de natuur.
Het gebruik van de duofiets is heel eenvoudig en de trapondersteuning zorgt ervoor dat het voor iedereen mogelijk is om gebruik te maken van de fiets. Daarnaast kun je als bijrijder er voor kiezen om al dan niet actief mee te fietsen. Ook bestaat de mogelijkheid om een fietsmaatje in te schakelen die samen met jou een fietstocht gaat maken.
Hiervoor heeft “Lierop leeft” een aantal vrijwilligers gevonden die bereid zijn om een dagdeel als begeleider mee te gaan.  Dus als je graag gebruik wilt maken van de duofiets, maar zelf niemand weet die je hierin kan begeleiden, laat het ons weten.

Bel: 06-53 66 81 50
of mail:
dorpsondersteuner@lieropleeft.nl 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


24/05/2019 Mantel-uit-dag, ook voor mantelzorgers uit Lierop

Ben je mantelzorger en vind je het leuk om een paar gezellige uurtjes met anderen te hebben? Doe dan mee met de Mantel-Uit-Dag. Deze keer bezoeken we het museum Klok en Peel in Asten. Je krijgt een rondleiding door een gids.
Bezoek daarna de kruiden- en bloementuin of neem eens een kijkje op de nieuwe afdeling: de Peel aan Zee, loop tussen oerdieren en  vooral: GENIET. Uiteraard zorgen wij voor koffie/thee.

Locatie: Ostaderstraat 23 Asten
Datum: 4 juni
Tijd: 13.15 - 16.30 uur
Eigen bijdrage: € 2,-
Aanmelden: vóór 29 mei bij Hanny Nijssen: 0493-694221 of nijssen_h@hotmail.com
Onis Steunpunt Mantelzorg: 0493-441246 of t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
Heb je een museumjaarkaart, dan horen we dat graag bij je aanmelding.
Je wordt verzocht die op 4 juni a.s. ook mee te brengen.

Deze Mantel-Uit-Dag werd mede mogelijk gemaakt dankzij sponsering van de organisatie “rustige dinsdag” uit Asten en museum Klok en Peel.

Tip
Ken je iemand die mantelzorger is, neem even de zorg over zodat de mantelzorger kan deelnemen.
De Mantel-Uit-Dagen vinden meerdere keren per jaar plaats en zijn voor mantelzorgers uit Asten en Someren. 
Deze bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting en ontspanning. 
Het aanbod is heel divers: een bezoek aan een bedrijf of museum, samen een film kijken, een creatieve middag of een wandelmiddag.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
22/05/2019 Marjan en Frank nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze dorpscooperatie zijn Maria van Lieshout en Frans Cortooms terug getreden als bestuurslid van Lierop Leeft.
Als nieuwe leden van het bestuur zijn gekozen: Marjan Groeneveld en Frank Hurkmans.
Het bestuur heeft Marjan Groeneveld gekozen als nieuwe secretaris!

Zie op deze website het volledige bestuur.


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
21/05/2019 Dinsdag 4 juni informatieavond alcohol en drugs

De avond begint om 20.00 uur en is in de Vurherd.
Voor de hele informatie verwijzen we graag door naar de werkgroep Opvoeden en Opgroeien die deze avond organiseert.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20/05/2019 Aanvragen mantelzorgcompliment nu mogelijk!

Marieke Linders, onze dorpsondersteuner, stuurde ons onderstaand bericht...
 
'Vanaf dit moment is er weer de mogelijkheid om het mantelzorgcompliment 2019 aan te vragen.
Verleent U tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg dan komt U wellicht in aanmerking.
U kunt dit compliment digitaal aanvragen, kijk hiervoor op www.someren.nl/zosomeren of via het aanvraagformulier.
Deze liggen vanaf maandag 20 mei in de Vurherd en in Henricushof of vraag er naar bij mij'.

Dorpsondersteuner Marieke Linders, tel. 06-53668150 of dorpsondersteuner@lieropleeft.nl
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


19/04/2019 BSO bracht bezoek aan dagbesteding...

Afgelopen dinsdag, 16 april, werd door 12 kinderen van de buitenschoolse opvang samen met hun leidsters een bezoek gebracht aan de dagbesteding 't Höfke. Dit bezoek stond in het teken van het komend Paasfeest.

Lees het hele verslag en de foto's op deze website onder 'Zorg' dagbesteding 't Hofke.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18/04/2019 Mantel-Uit-Dag op 2 mei met als thema 'Laat je verrassen'
Truus van Otterdijk stuurde ons namens Onis onderstaand bericht...
'Ben je mantelzorger en vind je het leuk om een paar gezellige uurtjes met anderen te hebben? Doe dan mee met de Mantel-Uit-Dag.
We beginnen met een kopje koffie of thee. We gaan deze keer o.a. een blokje om. Daarom adviseren we om schoenen te dragen waar je prettig op wandelt. Laat u verrassen! We hopen op een heerlijk weertje. De gezelligheid maken we gewoon samen.

Tip
Kent u iemand die mantelzorger is, neem even de zorg over zodat de mantelzorger kan deelnemen, leuk toch??
Locatie: Onis Kerkstaat 10 Asten
Eigen bijdrage: 3 euro
Tijd: 13.15 uur tot 16.15 uur

Mantelzorgers uit Asten en Someren kunnen zich uiterlijk 29 april aanmelden bij:
Hanny Nijssen tel. 694221 of via email: nijssen_h@hotmail.com 
of bij het Onis steunpunt Mantelzorg: 441246 of 441253
of via email: t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of m.lenders@oniswelzijn.nl'
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop