Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2020
(in plaats van de ALV die ingepland stond op 17 maart 2020 maar vanwege corona uitgesteld is naar 6 oktober)

- Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
- Verslag ALV 11 april 2019/Jaarverslag 2019
- Integraal werkplan werkgroepen 2019-2020

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Algemene Ledenvergadering 11 april 2019
Algemene Ledenvergadering 12 april 2018
 
 
 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Algemene Ledenvergadering 6 april 2017
 
 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Algemene Ledenvergadering 21 april 2016

Zie onderstaande Powerpointpresentatie van de Agenda van de Algemene Jaarvergadering van 21 april 2016.
 
Zie HIER ook verslag van de vergadering van 21 april 2016.

 

 

  

 
 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Algemene Ledenvergadering 12 november 2015 

  

Zie onderstaande Powerpointpresentatie van de Agenda van de Algemene Jaarvergadering
 

  

Zie de info over onze nieuwe dorpsondersteuner
Anita Hurkmans (klik op foto en bekijk ook de info onder 'onze dorpsondersteuner)
 
 
 

 

 

  

 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Eerste Algemene Jaarvergadering 8 januari 2015 
 
1. Opening door Martien Kusters

Namens de leden van de stuurgroep en de verschillende werkgroepen heet Martien de leden van de dorpscoöperatie van harte welkom op deze eerste Algemene Leden Vergadering. Namens het gemeentebestuur is Willie Hansen aanwezig. Theo Maas is ziek en heeft zich afgemeld.
 
Inmiddels hebben 381 gezinnen en alleenstaanden zich aangemeld als lid van Lierop Leeft. Dit betekent dat ongeveer 1000 inwoners lid zijn;  45% van de inwoners van Lierop. Het is hartverwarmend dat zoveel inwoners de uitdaging hebben opgepakt.
 
De dorpscoöperatie is ontstaan  uit de Idop werkgroep Zorg en Welzijn. Op dit moment hebben we te maken met grote veranderingen in zorg en welzijn. Denk daarbij aan nieuwe wetgeving rondom zorg, jeugd en participatie. Van burgers wordt gevraagd meer verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor hun omgeving. Ook in Lierop zijn helpende handen nodig om de leefbaarheid op peil te houden. Vanuit deze gedachte is de dorpscoöperatie ontstaan waarbij krachten worden gebundeld en het gaat om wederkerigheid. 
 
Martien spreekt zijn dank uit aan de leden van de stuurgroep die samen tot dit resultaat zijn gekomen en als klankbordgroep verder zullen gaan. Ook dank aan de werkgroepen die al concreet aan de slag zijn met een aantal zaken, o.a. aangegeven tijdens de informatiebijeenkomst op 11 februari 2014. M.n. dank aan Rieky Peeters en Maria van de Ven, die vanaf de start mee hebben gedaan.
Dank ook aan de leden van Lierop Leeft, voor hun vertrouwen in het initiatief om te komen tot een dorpscoöperatie. Lierop heeft haar kracht gebundeld en een betere garantie voor een leefbaar en saamhorig Lierop kunnen wij ons samen niet wensen!
 
2. Bestuursverkiezing dorpscoöperatie Lierop Leeft
 
a. Er hebben zich geen nieuwe  kandidaten gemeld.
b. Voorafgaande aan de bestuursverkiezing stellen de voorgedragen 8 kandidaten zich voor.
 
Het bestuur bestaat maximaal uit 9 leden.
De leden kunnen hun stem uitbrengen middels schriftelijke stemming.
De kiescommissie bestaat uit Marcel Aben, Wilma van Lierop en Thea Wolthuis.
De voorgedragen kandidaten worden gekozen:
Frans Cortooms, Tiny Steenbakkers en Maria van Lieshout;
120 stemmen
Martien Kusters, Karel van Doorn, Marianne Welten, Toon van de Ven en Tgeert van den Heuvel;
121 stemmen
 
De taken binnen het bestuur worden als volgt verdeeld:
Karel van Doorn: penningmeester
Maria van Lieshout: secretaris
Frans Cortooms: vice-voorzitter, vice-secretaris.
Toon van de Ven: Werkgroep Wonen
Tiny Steenbakkers: Werkgroep Zorg
Marianne Welten: Werkgroep Dienstverlening en Communicatie
TGeert van den Heuvel: Werkgroep Opvoeden en Opgroeien.
Er is nog een vacature in het bestuur. M.n. de KBO wordt uitgenodigd om die in te vullen. Statutair beslist de ALV over de benoeming van bestuursleden.
 
c. Martien Kusters wordt voorgedragen voor de functie van voorzitter Lierop  Leeft.
Hij wordt gekozen met 118 stemmen.
2 leden kiezen voor Tiny Steenbakkers en 1 lid kiest voor Maria van Lieshout als voorzitter.
Martien bedankt, ook namens de overige bestuursleden, de leden van Lierop Leeft voor hun vertrouwen.
 
3. Begroting 2015 door de penningmeester
 
Karel van Doorn geeft een toelichting op de begroting die betrekking heeft op de jaren 2014 en 2015. Hij geeft aan dat het moeilijk is om zo’n eerste begroting op te stellen omdat er nog geen ervaringen zijn opgedaan. M.n. heeft dit betrekking op de uitgave kant.
De gemeente heeft een startsubside van € 6.800 toegekend.
De contributie wordt binnenkort geïnd.
Dit gebeurt door:
- Automatische incasso
- Factuur
- Contant (kwitantie wordt nagestuurd).
De begroting is op te vragen bij het secretariaat via info@lieropleeft.nl.
De kascommissie 2015 bestaat uit Wilma van Lierop en Frank van de Velden.
 
4. Presentatie van de werkgroepen
 
De werkgroepen presenteren zich en doen verslag van wat er al is gebeurd en wat de plannen zijn voor de komende periode. Aangegeven wordt dat alleen activiteiten worden opgepakt die nog niet worden uitgevoerd én waaraan behoefte is. Het streven is om samen te werken met bestaande activiteiten.
 
Een samenvatting van de activiteiten:
 
Werkgroep wonen:
- CPO project
- Aandacht voor ’t Altfort en Henricushof
- Vragen bij woningaanpassingen
- Huren voor jongeren
 
Werkgroep zorg:
- Dagbesteding dinsdagmiddag
- Koffiedrinken elke 3e zondag van de maand in Henricushof
- Uitleenpost hulpmiddelen
 
Werkgroep Opvoeden en Opgroeien:
- Samen werken aan een veilig opvoedklimaat in Lierop (drugs, alcohol, social media)
- Kinderopvang
 
Werkgroep Dienstverlening en communicatie:
- Onderzoeken waar behoeften zijn en daarop aansluiten
- Maatjestrajecten
- Huiskamer
- Communicatie ook middels website (met vraag en aanbod mogelijkheid) twitteren, facebook enz
 
De verschillende PowerPointpresentaties van de werkgroepen zijn  te vinden op deze de website (onder de hoofdgroepen Zorg, Wonen, Dienstverlening en Opvoeden & Opgroeien).
 
De dorpsondersteuner:
Martien geeft a.d.h.v. een schema een toelichting op de rol van de dorpsondersteuner als onderdeel van het dorpsteam en als verbinder tussen het formele en informele zorg- en welzijnsgebeuren in Lierop. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de gemeente om een deel van het Wmo budget beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een dorpsondersteuner in Lierop.
 
Aangegeven wordt dat er al veel is opgepakt en dat het een goed initiatief is om zo samen aan de slag te zijn.
 
5. Rondvraag en sluiting
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
 
De volgende ALV vindt plaats op 12 november 2015.
  

Zie ook de andere foto's van de Eerste Algemene Jaarvergadering.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop